รับตรวจสอบป้ายโฆษณา (Billboard Investigate) และตรวจสอบอาคาร | Tel. 089-114-0551

รับตรวจสอบป้ายโฆษณาและอาคาร โดยทีมผู้ตรวจสอบมืออาชีพตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กำหนดไว้ว่า... ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่ง ส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ที่การก่อสร้างได้ดําเนินการแล้วเสร็จมาแล้ว เกินหนึ่งปี ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ทําการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ

รับตรวจสอบป้ายโฆษณาและอาคาร

อัตราค่าบริการตรวจสอบป้ายโฆษณา

ขนาดป้าย (ทุกความสูง) ราคา (บาทต่อป้าย)
50 ตรม. - 450 ตรม. 30,000
เกิน 450 ตรม. - 1,800 ตรม. 50,000
เกิน 1,800 ตรม. ขึ้นไป 100,000


การตรวจสอบป้ายโฆษณา

ในการตรวจสอบป้ายโฆษณา ทางทีมผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบป้ายและอุปกรณ์ต่างๆของป้ายพร้อมกับทำรายงานการตรวจสอบ ตามรายการหลักๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบตัวป้ายโฆษณา โดยจะทำการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณา คือ

 • การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงขนาดของป้าย
 • การเปลี่ยนแปลงแปลงน้ำหนักของแผ่นป้าย
 • การเปลี่ยนสภาพการใช้งานของป้าย
 • การเปลี่ยนวัสดุของป้าย
 • การชำรุดสึกหรอของป้าย
 • การทรุดตัวของฐานรากของสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย กรณีป้ายที่ตั้งบนพื้น

2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของป้ายโฆษณาต่างๆ

 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่าหรือสายล่อฟ้า
 • ระบบควบคุมไฟฟ้าและสายไฟฟ้า

3. การตรวจสอบระบบโครงสร้างป้ายโฆษณา

ทางทีมผู้ตรวจสอบด้วยสายตาและจะทำการปีนขึ้นไปบนป้ายโฆษณา เพื่อทำเช็คโครงสร้าง รอยเชื่อมต่างๆแต่ละจุด เพื่อตรวจสอบดูความเสียหาย หรือการเสื่อมสภาพของโครงสร้างซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความแข็งแรง ของโครงสร้างป้ายโฆษณา โดยจะทำการตรวจสอบทุกส่วนประกอบของโครงสร้างป้ายโฆษณา คือ

 • ตรวจสอบฐานราก
 • ตรวจสอบเสาป้าย
 • ตรวจสอบโครงสร้างหน้าป้าย
 • ตรวจสอบราวบันไดขึ้นลง ราวจัด ราวกันตก
 • ตรวจสอบโครงสร้างอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของป้ายโฆษณา
Billboard Constructor | Hotline : 089-114-0551, 089-768-8607 © 2012-2022 All Rights Reserved. Designed By Wong